Ανάπτυξη κοινού : Αξιοποιώντας τη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική

Part of : Hellenic journal of music, education and culture ; Vol.1, No.1, 2010, pages 63-73

Issue:
Pages:
63-73
Author:
Abstract:
Οι δύσκολες συνθήκες του σύγχρονου περιβάλλοντος καλούν τους μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς να επιβιώσουν με μεγαλύτερη οικονομική αυτάρκεια συνεχίζοντας παράλληλα την εκπλήρωση της καλλιτεχνικής και κοινωνικής αποστολής τους. Ως κλειδί στην πρόκληση αυτή αναδεικνύεται η Ανάπτυξη Κοινού, η οποία όμως, με την εξαίρεση της Μεγάλης Βρετανίας, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο. Καθώς οι κρατικές χρηματοδοτήσεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς να καλύψουν τις ανάγκες του πολιτιστικού τομέα, η ανάγκη υιοθέτησης μεθόδων ανάπτυξης κοινού από τους πολιτιστικούς οργανισμούς προβάλλει ολοένα και επιτακτικότερη. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του ετήσιου θεσμού των συναυλιών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης ερευνητικού προγράμματος ανάπτυξης κοινού για τη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική και, βάσει αυτών, κατατίθενται προτάσεις ανάπτυξης κοινού για την κοινότητα της Άρτας, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ανάπτυξης και της έρευνας κοινού για τη λειτουργία των σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, έρευνα κοινού, Άρτα, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου, ανάπτυξη κοινού
References (1):
  1. Connolly, P., & Cady, M. H. (2001). Increasing cultural participation. An audience development planning handbook for presenters, producers, and their collaborators. Illinois: The unit for contemporary literature, Illinois State University. DiMaggio, P. J. (ed.) (1996). Nonprofit enterprise in the arts. Studies in mission and constraint. New York: Oxford University Press. Engel, J., Blackwell, R. D. & Miniard, P. W. (1987). Consumer behavior. USA: The Dryden Press. Kolb, B. (2000). Marketing cultural organizations. New strategies for attracting audiences to classical music, dance, museums, theatre and opera. Ireland: Oak Tree Press. Kotler, P., & Scheff, J. (1997). Standing room only. Strategies for marketing in the performing arts. Boston: Harvard School Press. Kotler, P. (1994). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ. Ανάλυση, σχεδιασμός υλοποίηση, έλεγχος, Σόμος A΄ (7η έκδοση), Αθήνα: EMI Interbooks. Kouri, M. (2008). Towards regional cultural regeneration. The case of the city of Arta in Epirus. το Ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα της Πολιτιστικής Πολιτικής, Κωνσταντινούπολη. Maitland, H. (2000). A guide to audience development. U.K.: The Arts Council of England. McCarthy, K. F. & Jinnett, Κ. (2002). A new framework for building participation in the arts. CA: Rand. McCarthy, K. F., Brooks, Α., Lowell, J. & Zakaras, L. (2001). The performing arts in a new era. CA: Rand. Morris, J. M. (1996). Public support for the performing arts in Europe and the United States. In P. J. DiMaggio (ed.), Nonprofit enterprise in the arts. Studies in mission and constraint (pp. 287-319). New York: Oxford University Press. Popcorn, F. (1992). Der Popcorn-Report. Trends für die Zukunft. München: Wilhelm Heyne Verlag. Καρκαγιάννης, Α. (2005, 5 Οκτωβρίου). Πολιτική για τον Πολιτισμό. Καθημερινή, σελ. 24 Κουρή, Μ. (2005α). Ανάπτυξη κοινού: μια νέα πρακτική για τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Αντίφωνον, τ.12, σελ. 37-39 Κουρή, Μ. (2005β). Οι προκλήσεις της ανάπτυξης κοινού. Πολύτονον, τ. 13, σελ. 37-38 Kouri, M. (2008). Towards regional cultural regeneration. The case of the city of Arta in Epirus" στο Ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα της Πολιτιστικής Πολιτικής, Κωνσταντινούπολη.Ζουμπούλη, Μαρία. «Πάμε πλατεία; Ακαδημαϊκή πράξη και κοινωνική παρέμβαση στο ΣΛΠΜ του ΣΕΙ Ηπείρου». Ανέκδοτη ομιλία.