Ο ρόλος του κλάδου απασχόλησης και της επαγγελματικής ιεραρχίας στη διαμόρφωση των στεγαστικών διαχωρισμών της μητροπολιτικής Αθήνας

Part of : Γεωγραφίες ; No.21, 2013, pages 35-54

Issue:
Pages:
35-54
Parallel Title:
The role of economic sectors and occupational hierarchies in shaping housing segregation in metropolitan Athens
Section Title:
Θεματικό αφιέρωμα: Στεγαστικοί διαχωρισμοί και χωρικοί μετασχηματισμοί των μητροπόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Author:
Abstract:
Αυτή η εργασία εξετάζει την ύπαρξη κοινωνικών διαχωρισμών στον αστικό χώρο της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας,βάσει του κλάδου απασχόλησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και της θέσης του στην κλίμακα της επαγγελματικής ιε-ραρχίας. Πρώτον, παρουσιάζεται η κυριαρχία της αθηναϊκής οικονομίας στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας κατά τα τε-λευταία 60 χρόνια. Δεύτερον, ερευνώνται οι κοινωνικοί διαχωρισμοί που αναπτύχθηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας κατά τηνίδια περίοδο ενώ αποτυπώνεται ο κοινωνικός τύπος των απογραφικών τομέων της απογραφής του 2001. Εντοπίζοντας τους κυ-ριότερους οικονομικούς κλάδους της αθηναϊκής οικονομίας, εξετάσαμε αρχικά την δημιουργία πόλων συγκέντρωσης εταιριώνσε συγκεκριμένες περιοχές της πρωτεύουσας ενώ στην συνέχεια αναλύσαμε τον στεγαστικό διαχωρισμό βάσει του κλάδου απα-σχόλησης και της θέσης στην επαγγελματική ιεραρχίας του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Τα συμπεράσματά μας είναι ότι οιστεγαστικοί διαχωρισμοί στη μητροπολιτική Αθήνα συνδέονται περισσότερο με την θέση του εργαζόμενου στην κοινωνικοοι-κονομική ιεραρχία παρά με τον κλάδο στον οποίο απασχολείται. Παρόλα αυτά η ανάλυση μας ανέδειξε ιδιαίτερες συγκεντρώ-σεις, εργαζόμενων στους κλάδους δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και εργαζόμενων στον τομέα των μεταφορών, σεπεριορισμένες περιοχές της αστικού ιστού.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, χάρτες και διαγράμματα
References (1):
  1. Allen, J., Barlow, J., Leal, J., Maloutas, T. και Padovani, L. (2004), Housing and Welfare in Southern Europe, Οξφόρδη: Blackwell.Anselin, L. (1995), «Local Indicators of Spatial Association-LISA», Geographical Analysis 27(2): 93-115.Arapoglou, V. (2006), «Immigration, Segregation and urban development in Αthens: the relevance of the la debate for SouthernEuropean Metropolises», The Greek Review of Social Research 121: 11-38.Arapoglou, V. και Maloutas, T. (2011), «Segregation, inequality and marginality in context: the case of Athens», The Greek Review of Social Research 136: 135-155.Arapoglou, V. και Sayas, J. (2009), «New Facets of Urban Segregation in Southern Europe: Gender, Migration and Social Class Change in Athens», European Urban and Regional Studies 16(4): 345-362.Arbaci, S. (2007), «Ethnic Segregation, Housing Systems and Welfare Regimes in Europe», European Journal of Housing Policy 7(4): 401-433.Arbaci, S. και Malheiros, J. (2010), «De-Segregation, Peripheralisation and the Social Exclusion of Immigrants: Southern European Cities in the 1990s», Journal of Ethnic and Migration Studies 36(2): 227-255.Breen, R. (2005), «Foundations of a neo-Weberian Class Analysis», στο E. Wright (επιμ.), Approaches to Class Analysis, Κέμπριτζ: Cambridge University Press.Burgel, G. (1976), Athènes, étude de la croissance d’une capitale méditerranéenne, Αθήνα: Exandas.Burgel, G. (2003), La ville contaimporaine: de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, επιμ. J.-L. Pinol, Παρίσι: Le Seuil. Cassiers, T. και Kesteloot, C. (2012), «Socio-spatial Inequalities and Social Cohesion in European Cities», Urban Studies 49(9): 1909-1924.Chorianopoulos, I. (2003), «North-South Local Authority and Governance Differences in EU Networks», European PlanningStudies 11(6): 671-695.EKKE και ΕΣΥΕ (2005), «Panorama of Greek census data 1991–2001», Application under experimental and restricted use atthe EKKE.Emmanuel, D. (2002), «Segregation, polarization and inequalities in the geography of Athens: The role of Housing Market andUrban Development Processes», Geographies 3, 46-70.Erikson, R. και Goldthorpe, J. (1992), The Constant Flux: A study of class mobility in industrial societies, Οξφόρδη: ClarendonPress.European Community (2008), NACE Rev. 2- Statistical classification of economic activities in the European Community, Λουξεμβούργο: Office for Official Publications of the European Communities.Gospodini, A. (2007α), «The Post-Industrial City: New Economies, Spatial Transformations and New Landscapes», Aeichoros6(1): 100-145.Gospodini, A. (2007β), «The Landscapes of Cultural and Leisure Economies in Greek Cities», Aeichoros 6(1): 10-29.Gospodini, A. (2009), «Post-industrial Trajectories of Mediterranean European Cities: The Case of Post-Olympics Athens», UrbanStudies 46: 1157-1186.Hutton, T. (2004), «Post-industrialism, post-modernism and the reproduction of Vancouver’s central area: retheorising the 21stcentury city», Urban Studies 41(10): 1953-1982.Hutton, T. (2009), «Trajectories of the New Economy: Regeneration and Dislocation in the Inner City», Urban Studies 46(5-6):987–1001.Kandylis, G., Maloutas, T. και Sayas, J. (2012), «Immigration, inequality and diversity: socio-ethnic hierarchy and spatial organizationin Athens, Greece», European Urban and Regional Studies 19(3), 267-286.Kourliouros, E. (1997), «Planning industrial location in Greater Athens: The interaction between deindustrialization and antiindustrialism during the 1980s Planning Industrial Location in Greater Athens: The Interaction Between Deindustrializationand Anti-industrialism», European Planning Studies, 37-41.Leontidou, L. (1989), Cities of silence: Working-class space in Athens and Piraeus, 1909-1940, Αθήνα: ETVA (Cultural TechnologicalFoundation of the Hellenic Bank of Industrial Development) and Themelio.Leontidou, L. (1990), The Mediterranean city in transition: Social change and urban development, Κέμπριτζ: Cambridge UniversityPress.Leontidou, L. (2010), «Urban Social Movements in “Weak” Civil Societies: The Right to the City and Cosmopolitan Activism in Southern Europe», Urban Studies 47(6): 1179-1203.Lianos, T. (2001), «Illegal Migrants to Greece and their Choice of Destination», International Migration 39(2), 3-28.Louri, H. (1989), «Regional policy and investment behaviour: The case of Greece, 1971-1982», Regional Studies 23(3), 231-239.Louri, H. και Anagnostaki, V. (1995), «Entry in Greek Manufacturing Industry : Athens vs the rest of Greece», Urban Studies 32(7): 1127-1133.Louri, H., Papanastassiou, M. και Lantouris, J. (2000), «FDI in the EU Periphery: A Multinomial Logit Analysis of Greek Firm Strategies», Regional Studies 34(5): 419-427.Louri, H. και Pepelasis Minoglou, I. (2001), «A Quantitative Exploration on the Determinants of (De-)Industrialisation: The caseof Greece», International Review of Applied Economics 15(4), 397-410.Maloutas, T. (2004), «Segregation and Residential Mobility: Spatially Entrapped Social Mobility and Its Impact on Segregation inAthens», European Urban and Regional Studies 11(3): 195-211.Maloutas, T. (2007α), «Segregation, Social Polarization and Immigration in Athens during the 1990s: Theoretical Expectationsand Contextual Difference», International Journal of Urban and Regional Research 31(4), 733-758.Maloutas, T. (2007β), «Middle class education strategies and residential segregation in Athens», Journal of Education Policy22(1): 49-68.Maloutas, T. (2007γ), «Socio-Economic Classification Models and Contextual Difference: The “European Socio-economic Classes” (ESeC) from a South European Angle», South European Society and Politics 12(4), 443-460.Maloutas, T. (2010), «Μobilité sociale et ségrégation à Αthènes: Formes de séparatisme social dans un contexte de mobilitéspatiale réduite», Actes de la recherche en sciences sociales 184(4): 2-21.Maloutas, T. και Karadimitriou, N. (2001), «Vertical social differentiation in Athens: alternative or complement to communitysegregation?», International journal of urban and regional research 25(4): 699-716.Marmaras, E. (1991), The Urban Building in Interwar Athens, Athens: ETVA (Cultural Technological Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development).Petrakos, G., & Economou, D. (1999), «Internationalisation et changements structurelles des systèmes urbains», στο G. Petrakosκαι D. Economou (επιμ.), Le développement des villes grecques - Approches interdisciplinaires de l’analyse urbaine et de la politique, Αθήνα: Gutenberg and University of Thessaly Publications.Prevelakis, G. (2000), Athènes.Urbanisme, culture et politique, Παρίσι: Harmattan.Préteceille, E. (2003), La division sociale de l’espace francilien. Typologie socioprofessionnelle 1999 et transformations de l'espacerésidentiel 1990-99, Paris: Observatoire Sociologique du Changement.Rontos, K. (1995), «L’évolution de la répartition regonale de la population. 1951-2001», στο I. Lampiri-Dimaki και N. Kyriazi (επιμ.), Population et société en Grece à l’horizon 2000, Αθήνα: Papazisis.Rose, D. και Harrison, E. (2007), «The European socio-economic classification: a new social class schema for European research», European Societies 9(3): 459–490.Rovolis, A. και Tragaki, A. (2006), «Ethnic characteristics and geographical distribution of immigrants in Greece», European Urban and Regional Studies 13(2): 99-111.Sanders, L. (1990), L’analyse statistique des données en Géographie, Μονπελιέ: RECLUS.Sapountzaki, K. και Karka, H. (2001), «The Element of Sustainability in the Greek Statutory Spatial Planning System: A Real Operational Concept or a Political Declaration? », European Planning Studies 9(3): 407-426.Sarrigiannis, G. (2000), Athens 1830-2000: Evolution, urbanisme, transportation, Αθήνα: Symmetria.Sayas, J. (2004), «An exploration of the social and spatial division of labour in the athenian urban space», The Greek Review of Social Research 113, 167-206.Sayas, J. (2006), «Urban sprawl in the periurban coastal zones of Athens», The Greek Review of Social Research. Sintès, S. (2008), «Lire les résultats du recensement grec de 2001. Tendances du peuplement et pratiques sociales de l’espace»,Espace Géographique 37(3): 253-269.Thomadakis, S. (2011), State and development in Greece, επιμ. K. Kostis και S. Petmezas, Αθήνα: Alexandria Publications.Vaiou, D., Golemis, C., Lambrianidis, L., Chadjimichalis, K. και Chronaki, Z. (1999), «L’expulsion et le retour de la production industrielle à Athènes de 2000», στο G. Petrakos και D. Economou (επιμ.), Le développement des villes grecques - Approches interdisciplinaires de l’analyse urbaine et de la politique, Αθήνα: Gutenberg and University of Thessaly Publications.Zaninetti, J.-M. (2005), Statistique spatiale: Méthodes et applications géomatiques, Παρίσι: Hermès-Lavoisier.