Η νέα πολιτική οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 2014-2020 : μια πρώτη ανάλυση και κριτική

Part of : Γεωγραφίες ; No.21, 2013, pages 140-154

Issue:
Pages:
140-154
Parallel Title:
The new Economic, Social and Territorial Cohesion Policy 2014-2020 : a primary analysis and critique
Author:
Abstract:
Το άρθρο παρουσιάζει και αναλύει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική Οικονομικής, Κοινωνικής και Εδαφικής Συνοχής, για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου 2013. Στο πρώτο τμήμα του άρθρου αναλύονται τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής Συνοχής (νέα ταξινόμηση περιφερειών, ποσά και διάρθρωση των ενισχύσεων ανά κατηγορία περιφέρειας, κλπ) και οι διαφαινόμενες επιπτώσεις στην περίπτωση της Ελλάδας και των ελληνικών περιφερειών. Στο δεύτερο τμήμα αναλύονται οι προτεινόμενες μεταβολές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ στο τρίτο και τελευταίο τμήμα ακολουθεί μια συνθετική συζήτηση των ανωτέρω, που στοχεύει να αναδείξει τις αντιθέσεις του νέου πολιτικού και οικονομικού τοπίου της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ-27.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες
References (1):
  1. Bachtler, J. (2010), «Place based policy and regional development inEurope», Horizons 10(44): 54-58.Barca, F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy: Aplace-based approach to meeting European Union challengesand expectations, Βρυξέλλες.Barca, F., McCann, P. και Rodriguez-Pose, A. (2012), «The case forregional development intervention: place based versus placeneutral approaches», Journal of Regional Science 52: 134-152.Bolton, R. (1992), «Place prosperity Vs people prosperity revisited anold issue with a new angle», Urban Studies 29(2), 185-203.Council of the European Union-General Affairs meeting (2011), CohesionPolicy post 2013, 16.12.2011.Council of the European Union-Presidency Note, 11027/12 ADD 1REV 2, Cohesion Policy legislative package-Presidency compromiseon thematic concentration, 26/6/2012, Βρυξέλλες.Council of the European Union-Presidency Note, 11027/12 ADD 4REV 1, Cohesion Policy legislative package - Presidencycompromise on thematic performance, 20/6/2012, Βρυξέλ-λες.Council of the European Union-Press release 11221/12 Presse 262,Council agrees on further elements of new EU cohesion policy,26/6/2012, Λουξεμβούργο.European Commission SEC (2008), Regions 2020: An Assessment ofFuture Challenges for EU Regions, Βρυξέλλες.European Commission, COM (2011) 615 final, «Proposal for a Regulationof the European Parliament and of the Council layingdown common provisions on the ERDF, the ESF, the CohesionFund, the EAFRD, and the EMFF covered by the CommonStrategic Framework and laying down general provisionson the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund and repealingRegulation (EC) 1083/2006», EC: Βρυξέλλες.European Commission, COM(2011β) 500 final, «A Budget For Europe2020 (2011)- Part II - Policy Fiches», Communicationfrom the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and theCommittee of the Regions, EC: Βρυξέλλες.European Commission, SEC (2011) 868 final, Staff Working Paper(2011), «A Budget for Europe 2020: the current system offunding, the challenges ahead, the results of stakeholders consultationand different options on the main horizontal and sectoralissues», EC: Βρυξέλλες.European Commission-COM (2011α) 500 final, «A Budget For Europe2020 (2011)- Part I», Communication from the Commissionto the European Parliament, the Council, the EuropeanEconomic and Social Committee and the Committee ofthe Regions, EC: Βρυξέλλες.Hadjimichalis, C. (2011) “Uneven geographical development andsocio-spatial justice and solidarity: European regions afterthe 2009 financial crisis”, European Urban and RegionalStudies 48(3): 254-274Mendez, C. (2011), «EU Cohesion Policy and Europe 2020: Betweenplace-based and people-based prosperity», Paper for presentationat the RSA Cohesion policy network conference, 29-30November 2011, Βιέννη.OECD (2009) Regions Matter. Economic recovery, innovation andsustainable growth, Παρίσι: OECD.Stahlecker, T. και Koschatzky, K. (2010), «Cohesion policy in thelight of place based innovation support: New approaches inmulti-actors, decentralized regional settings with bottom-upstrategies?», Working Papers Firms and Region, No R1/2010,Fraunhofer ISI: Karlsruhe.Swedish Presidency (2009), «Make use of the territorial potential!»,Swedish EU Presidency Conference, Kiruna.Winnick, L. (1966), «Place Prosperity vs. People Prosperity: WelfareConsiderations in the Geography of Economic Activity», στοEssays in Urban Land Economics, ΛοςΆντζελες: Real EstateProgram, UCLA.ΕΣΠΑ (2007), Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013,Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική ΓραμματείαΕπενδύσεων και Ανάπτυξης.Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2012) 388 τελικό, Τροποποιημένη πρό-ταση «Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό τουπολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020», 6/7/2012, Ε.Ε., Βρυξέλλες.Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, EUCO 37/13 (2013), Συμπεράσματα, Πο-λυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, 8/2/2013, Ε.Ε.,Βρυξέλλες.Μητσός, Α. (2012), «Ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός ως η Ευρω-παϊκή απάντηση στην πρόκληση της ανάπτυξης ή απλό ερ-γαλείο αναδιανομής; Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαί-σιο και η θέση της Ελλάδας σε αυτό», στο Aξιολόγηση τωνεπιδράσεων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας των πολι-τικών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,Μέρος 2ο, ΕΛΙΑΜΕΠ-ΤτΕ διαθέσιμο και στοhttp://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/10/ΜΕΛΕΤΗ-ΕΛΙΑΜΕΠ-Β-ΜΕΡΟΣ1.pdf.Μούσης, Ν. (2011), Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης.Συμβούλιο της Ε.Ε (2012), 9772/12, Σημείωμα της Προεδρίας Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, 14/5/2012, Βρυξέλλες.Συμβούλιο της ΕΕ (2012), 11539/12, Σημείωμα της Προεδρίας: ΠΔΠ2014-2020-Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, 19/6/2012, Βρυξέλλες, διαθέσιμο και στο www.register.consilium.europa.eu/pdf/el/12/st11/st11539.el12.pdf.