«Μνημεία του λόγου», επιτόπια έρευνα και προφορικότητα : Από την συγκριτική-ιστορική μέθοδο του Ν. Πολίτη σε μια ολιστική προσέγγιση της (προφορικής) παράδοσης

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΜΒ, 2010, pages 761-777

Issue:
Pages:
761-777
Parallel Title:
“Monuments of the word": Fieldwork and orality : From the comparative-historical method of Politis to a holistic approach to (oral) tradition
Section Title:
Ανακοινώσεις
Author:
Abstract:
The writer examines a number of the 8,000 manuscripts deposited in the Hellenic Folklore Research Centre since 1918, the fruit of the work by Centre researchers. She traces the dynamic of change in the content of certain terms and in the methodology of fieldwork, which reflect theoretical discussions at various times.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ν.Γ. Πολίτης, Επιτόπια έρευνα, Προφορικότητα του λόγου
References (1):
  1. Ε. Π. Αλεξάκης 1984: Η εξαγορά της νύφης. Συμβολή στη μελέτη των γαμήλιων θεσμών στη νεότερη Ελλάδα. Αθήνα.E. II. Αλεξάκης 2001: Ταυτότητες και ετερότητες. Σύμβολα, συγγένεια, κοινότητα στην Ελλάδα - Βαλκάνια. Δωδώνη, Αθήνα.Μ. Αλεξιάδης 2002: ≪Ο καθηγητής της Λαογραφίας Μ. Γ. Μερακλής και το επιστημονικό έργο του≫, στον τόμο: Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, επιστημονική επιμέλεια Μ. Αλεξιάδης, Πανεπιστήμιο Αθήνών και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αθήνα.Μ. Γ. Βαρβούνης & Γ. X. Κούζας 2007: ≪Το αρχείο του ≪Λαογραφικού Φροντιστηρίου≫ του Γ. Α. Μέγα - αναλυτικός κατάλογος≫, Λαογραφία, παράρτημα 12, Αθήνα.Στ. Κυριακίδης 1938: ≪Τι είναι λαογραφία και εις τι δύναται να ωφελήσει η σπουδή της≫ στο: Λαογραφία ΙΒ', σ. 130-157.A. Κυριακίδου -Νέστορος 1978: ≪Εισαγωγή≫ στο: Στ. Κυριακίδης, Το Δημοτικό Τραγούδι, Ερμής, Αθήνα 1990, σ. ζ ’-κθ’.Δ. Σ. Λ ο υ κ ά τ ο ς 1992: Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1η έκδοση: 1977.D. Loukatos 1997: "Conteurs populaires transmettant leurs recits par ecrit : le cas d'un berger mi-illetre en Grece", στο: Fabula 38, σ. 291-302.Γ. A. Μέγας 1939/1975: Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τεύχος πρώτον, ανάτυπον εκ της Επετηρίδος του Λαογραφικού Αρχείου 1939 / ανατύπωσις, Ακαδημία Αθηνών 1975.Γ. Α. Μέγας 1961: Συστηματική Λαογραφία. Σημειώσεις κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Γ. Α. Μέγα, Αθήνα (πολυγραφημένο κείμενο).Μ. Γ. Μερακλής 1989: ≪Η ιστορικότητα των λαογραφικών φαινομένων≫, στο: Λαογραφικά Ζητήματα, εκδόσεις X. Μπούρα, Αθήνα, σ. 15-25.Β. Νιτσιάκος 2008: Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη Λαογραφία. Κριτική, Αθήνα.Μ. Papachristophorou 2007: ≪Des farces aux recits 'facetieux’ - Ou de la transformation de bons vivants en personnages legendaires≫ στο: Classer les recits: theories et pratiques, dir. Aboubakr Chraibi, εκδόσεις L’Harmattan, Παρίσι, σ. 401-427.------ , υπό έκδοση: " ’Ashley Flores’ and other (not) missing children: cyber friendly fears and tears", στα Πρακτικά του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου της ISFNR, Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations, Εκδόσεις του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Αθήνα.Μ. Π α π α χ ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο υ 2008: “Παιδικές αφηγήσεις από τη Λιβαδειά και τη Θίσβη Βοιωτίας: παρατηρήσεις σε δύο χειρόγραφα της Συλλογής Μαθητών του Λαογραφικού Αρχείου” στο: Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, τόμος 4, τεύχος β (4β), Πρακτικά Δ ' Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών (Λιβαδειά 9-12 Σεπτεμβρίου 2000), Αθήνα, σ. 551 -578.-------, υπό έκδοση: ≪Ο Νικόλαος Πολίτης και ο λαϊκός αφηγηματικός λόγος≫ στον τόμο Νικόλαος Πολίτης - Πρακτικά συνεδρίου. Εκδόσεις του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας (υπό έκδοση, 2012).R. D. Sack 1986: Human Territoriality: its theory and history, σειρά Cambridge Studies in Historical Geography, Cambridge University Press, Cambridge.Σ. X. Σουλούκος 2007: To αρχείο του Στίλπωνος Π. Κυριακίδη στο Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του υλικού. Μεταπτυχιακή εργασία, επιβλέπουσα αν. καθ. Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεοσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας.Γ. Κ. Σπυριδάκης 1962: ≪Οδηγίαι προς Συλλογήν Λαογραφικής Ύλης≫, ανάτυπον εκ της Επετηρίδος του Λαογραφικού Αρχείου, τομ. 13 & 14.(1960-61), ο. 73-147.Μ. Τερζοπούλου & Ε. Ψυχογιού 1992: ≪Άσματα και τραγούδια. Προβλήματα έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών≫, στο: Εθνολογία, τόμος 1, σ. 143-165.Ε. Ψυχογιού 2008: "Μαυρηγή" και Ελένη: Τελετουργίες θανάτου και αναγέννησης. Χθόνια μυθολογικά, νεκρικά δρώμενα και μοιρολόγια στη σύγχρονη Ελλάδα. Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 24. Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα.