[Βιβλιοκριτική] Ιωάννη Γ.Ζούμπου, Ή συμβολή τών Λανρεωτικών μεταλλείων στην ακμή τής άθηναΐκής Πολιτείας

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΔ, No.1, 1992, pages 457-459

Issue:
Pages:
457-459
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Μεταλλεία, Ορυκτός πλούτος, Λαύριο
Notes:
Ιωάννη Γ.Ζούμπου, Ή συμβολή τών Λανρεωτικών μεταλλείων στην ακμή τής άθηναΐκής Πολιτείας, Β' έκδοση, Αθήνα 1991, σσ.136.