Τα μαθησιακά κίνητρα ενηλίκων εκπαιδευόμενων στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Καστοριάς

Part of : Εκπαίδευση ενηλίκων ; No.23, 2011, pages 27-35

Issue:
Pages:
27-35
Parallel Title:
The learning motivation of adult learners in the second chance school of Kastoria
Section Title:
Άρθρα-Μελέτες-Έρευνες
Author:
Abstract:
Αντικείμενο της ερευνητικής μας εργασίας είναι η διερεύνησητων κινήτρων που ωθούν ενήλικες να παρακολουθήσουν τοΣχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Μεθοδολογικά η έρευνα υιοθέτησετην ποιοτική προσέγγιση, με τη διεξαγωγή ατομικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων με εκπαιδευόμενους στο ΣΔΕ Καστοριάςκατά το σχολικό έτος 2006-07.Από τα ερευνητικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε η ύπαρξηπολλών κινήτρων, τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών. Στιςπερισσότερες από τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι τα κίνητραπου κατεύθυναν τους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουντο ΣΔΕ εξαρτώνται από εσωτερικούς παράγοντες. Σεόλες πάντως τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε η ύπαρξη εξωτερικώνκινήτρων παρατηρήθηκε μετατροπή τους. Τα εξωτερικάκίνητρα που αρχικά παρώθησαν τους εκπαιδευόμενους ναφοιτήσουν στο ΣΔΕ μετατράπηκαν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικούπρογράμματος σε εσωτερικά.Από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας συνάγεται ότι οσχεδιασμός της εκπαίδευσης ενηλίκων στο ΣΔΕ θα πρέπει ναεπιδιώκει τη διατήρηση του ανοικτού και ευέλικτου χαρακτήρατου προγράμματος σπουδών, το οποίο συμβάλλει στη διατήρησηαλλά και την ανάπτυξη εσωτερικών μαθησιακών κινήτρων.Τα μαθησιακά αυτά κίνητρα δημιουργούν τις κατάλληλεςπροϋποθέσεις, αφενός για θετική αντιμετώπιση από τους εκπαιδευόμενουςτου σχολικού θεσμού του ΣΔΕ και αφετέρουγια μείωση των δυσκολιών οι οποίες λειτουργούν ανασταλτικάστη μαθησιακή διαδικασία.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η Αλίκη Καζταρίδου είναι Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και στιςΣπουδές στην Εκπαίδευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ., Το άρθρο περιέχει πίνακες.