[Βιβλιοκριτική] Actes du Xllème Congrès International d' Études Byzantines, Ochride 10-16 Septembre 1961

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.6, No.2, 1965, pages 382-390

Issue:
Pages:
382-390
Section Title:
Reviews of books
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Actes du Xllème Congrès International d'Études Byzantines, Ochride 10-16 Septembre 1961. Tomes: I-III Beograd 1963-1964.