Αλιάκμων 1997 : από την ανασκαφική έρευνα ελληνιστικών λειψάνων στη θέση κάτω Μπράβας Βελβεντού

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.11, No.1, 1997, pages 57-66

Issue:
Pages:
57-66
Parallel Title:
Aliakmon 1997 : from the excavation of hellenistic remains at kato Brava near Velvendo
Author:
Abstract:
The site is periodically covered by the artificial Lake Polyfitou. The remains ofbuildings on a low hillside were investigated. They belong to an extensive almosttotally destroyed riverside settlement of the Hellenistic period. The earliesthabitation on the site dates to the Late Neolithic period.The excavation yielded a stone structure of the Hellenistic period in which threebuilding phases have been discerned. The finds confirm that it was destroyedsuddenly. A collection of large clay vessels and a jar were found under the destructionlayer, part of which survived in one of the underground rooms. Otherrooms yielded part of a clay floor, a hearth, and a small clay structure next to a pitcontaining a large quantity of charred nuts.The most important finds came from four large pit deposits, which were dugafter the building had been destroyed in order to bury some of the objects from it.Two of them, in area Γ ', contained pieces of roof tiles or bricks, pieces of largevessels, and chiefly fragments of clay figurines. During conservation, it wasascertained that there were at least eight large figurines, busts or heads of femalefigures, three of which survived almost in their entirety. They are cult figurines.Both the finds and the excavational data in general suggest that this was the site of asanctuary.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αλιάκμωνας
Notes:
Περιέχει εικόνες.