Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1997 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.11, No.1, 1997, pages 327-335

Issue:
Pages:
327-335
Parallel Title:
Excavations at Karabournaki in 1997 : the ancient settlement
Author:
Abstract:
During the 1997 excavation, a total of ten 4x4 m trenches were dug in the eastand west sections of the top of the tell, the purpose being, again, to conduct ahorizontal investigation of the site. As in previous years, we found that the levelsand the ancient remains had been considerably disturbed by military interventionsin the modem era.Very few building remains were found this year (a few house walls and somestone paving). We also located some storage spaces with large storage jars and analmost intact SOS-type amphora. Of particular interest are the pits that wereuncovered in some of the trenches and found to contain some notable finds, chieflylarge quantities of pottery of the Archaic period (7th - 6th cc. BC). One of them, infact, yielded many sherds of pointed amphoras from various workshops - Chian,Corinthian, Eastern Ionian, and others - together with a variety of other objects.Lastly, we also uncovered two semi-subterranean rock chambers with an openinggiving access from one to the other, which had at some point been blocked up.They are probably rooms of a semi-underground dwelling similar to others thathave been located both in the area of the Thermaic Gulf and in settlements on theBlack Sea.Once again, the finds were dominated by pottery, both “local” and imported.The examples of the so-called “luxury” pottery, chiefly from various workshops ineastern Greece, are of excellent quality. Of special note are a bucchero lebes, whichhas been fully reassembled and has inscriptions around the rim, and a group of Atticblack-glazed drinking vessels.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες