Ανασκαφή νεκροταφείου στη θέση Λιμόρι Επανομής (1997)

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.11, No.1, 1997, pages 481-493

Issue:
Pages:
481-493
Parallel Title:
Excavation of a cemetery at Limori, Epanomi (1997)
Author:
Abstract:
The excavation at Limori, Epanomi, and in fields 1417 and 1418, ownedrespectively by Messrs N. and P. Telioussis, continued for the fourth year.A total of eleven trenches were dug, both at points where geophysical investigationshad led us to conjecture that graves might be found and in places in between.Two large groups of graves were uncovered, together with some single and pairedgraves, totalling twenty-three altogether. Most of them are oriented east-west andfall into the broad category of tile-graves, though we also found one built cist-grave,one pit-grave covered with horizontal limestone slabs, one free burial, and anumber of secondary burials of various kinds.The grave goods included some unpainted vessels, mainly oenochoes and smallcups, decorated with a succession of furrows. The graves also contained iron,bronze, and gold jewellery in the form of finger-rings, earrings, and fibulae, togetherwith coins of the late Roman period and the fourth and fifth centuries. An oil lampfrom an Ephesian workshop, with a cross on the base, is the only indication so farthat the cemetery was also used in the sixth century.Among the grave goods, of particular significance are the seeds from the burntcones of the Umbrella pine (Pinus pinea), which were found among two cremationsof bones. They prove that the Umbrella pine has been known in this area since lateantiquity and lend further support to the view that this type of pine is indigenous tonorthern Greece.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νεκροταφεία, Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες