Ανασκαφή ταφικού κτίσματος στο Τσουκαλαριό Θάσου

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.11, No.1, 1997, pages 609-616

Issue:
Pages:
609-616
Parallel Title:
Excavation of a burial structure at Tsoukalario, Thasos
Author:
Abstract:
Excavations carried out in anticipation of the widening of the Limenas-Prinosroad, which runs along the west side of the Tsoukalario archaeological site onThasos, brought to light an interesting burial structure, which had been convertedinto an aisleless church. The burial structure, the west section of which lies under theexisting road, consists of a projecting semicircular apse, a single chamber with acruciform plan, and lateral aisles. Inside, low walls built at right angles formcompartments one metre wide by two metres long, in which the dead were laid torest. The compartments were covered with marble slabs of varying sizes, with anaverage width of 0.70-0.82 m and an average length of 1.40 m.In the second phase, a tiny aisleless church was built in the middle of thecruciform space. It measured 5.50x4.50 m, and the existing apse was used as asanctuary. The floor of the church was of clay slabs.The masonry, the tiling, and a worn coin suggest that the original burialstructure dates to the Early Christian period (4th-5th cent.). The masonry of thechurch dates it to the Middle Byzantine period (10th cent, onwards).
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θάσος, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες