Αρχαία αγορά Θεσσαλονίκης : η οικοσκευή του Βαλανείου

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.12, No.1, 1998, pages 85-102

Issue:
Pages:
85-102
Parallel Title:
The ancient agora of Thessalonik : the household goods of the Balneary
Author:
Abstract:
This paper makes a brief presentation of the general excavation and restorationwork carried out in the Ancient Agora of Thessaloniki and theexcavation and consolidation work carried out in the Balneary in 1998, andoffers an initial presentation of the latter monument’s household goods. Themovable finds from the 2 chambers of the Balneary that have been excavatedrepresent all categories of unpainted and refined pottery, and also includenumerous figurines and glass vessels.There is a very large quantity of unpainted pottery (small jars, Macedoniantypeamphoras, small pails, cooking pots, flat dishes, small basins, chamberpots). Among the decorated pottery, one large category is made up of redpainteddishes and plates both from Oriental workshops (Oriental types A andB) and from the Italian peninsula. There is a large number of lamps, both producedby a local workshop and imported from the Asia Minor seaboard andItaly. Another large proportion of the pottery is made up of figurines, whichdemonstrate a striking iconographical variety, chiefly with regard to the spectaclesand events connected with Dionysos (theatrical masks, phallic objects,and pots).Lastly, there are also quite a number of glass vessels, with imports mainlyfrom Italy, but also from other parts of Greece, while some of them may beattributable to a local workshop. The high quality and the variety of the findsindicate the wealth and luxury of the equipment of this major Late Hellenisticbalneary, whose lifespan may be traced through numismatic data from the 2ndcentury BC to the reign of Vespasian.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, Αγορά, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες