Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1998 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.12, No.1, 1998, pages 223-230

Issue:
Pages:
223-230
Parallel Title:
Excavations at Karabournaki in 1998 : the ancient settlement
Author:
Abstract:
During the 1998 excavations, a total of 6 trenches 4 x 4 m were dug, mainlyin the W part of the top of the mound. At the same time, the intensive work ofrecording, conserving, drawing, and photographing the finds from earlier excavationperiods continued. This was done in the repaired veterinary clinic of theformer Kodra military camp, a two-storey building which the Public Land Associationhas made available to the university for the purposes of the excavation.The building remains found in 1998 (walls of a storage cellar and a contemporarywall) were comparatively few. One interesting discovery was a semisubterraneanbeehive-shaped space, which communicated with another, smallerone that had been located the previous year. These were rooms of a semisubterraneandwelling, the superstructure of which was probably built of stoneand brick. Similar structures are known from other areas on the periphery of theancient Greek world, such as the Euxine, for instance.Of note among the movable finds are the quantities of sherds of local andimported pottery representing a wide variety of shapes and provenances. It isparticularly worth mentioning the numerous pointed amphoras from variousworkshops in Greece, which survive in fragments or almost entire. The domesticareas yielded such small artefacts as figurines, loom weights, clay mouldsfor making jewellery, a bronze fibula, and stone tools.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες.