Ανασκαφή Οινιαδών : η πόλη (Β')

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.6, No.1-2, 1989, pages 167-174

Issue:
Pages:
167-174
Section Title:
Χρονικά-Reports
Author:
Abstract:
Στους Οινιάδες έγιναν άπό την γερμανική ομάδα δύο βασικές εργασίες κατά τό 1989: α) τοπογράφηση τής περιοχής πού τής άνατέθηκε καί πού αποτελεί μικρό μέρος τής πόλεως, τό όποιο έκτείνεται άπό ανατολικά πρός τά δυτικά πρός τό λιμάνι, β) έναρξη τής συμπληρωματικής άνασκαψής τής Οικίας του Λόφου, πού έρευνήθηκε άπό τόν Β. Powell τό 1900.Τό κτίριο αυτό, σύμφωνα μέ τό πρόχειρο σχέδιο τού Powell, περιελάμβανε 15 δωμάτια καί μικρό διάδρομο. Οί χώροι Β', C καί D στό Βόρειο μέρος έρευνήθηκαν τό 1989 μέχρι τήν ανώμαλη έπιφάνεια του βράχου καί σχεδιάσθηκαν. ’Επίσης άρχισε ή συμπληρωματική άνασκαφή στον χώρο L καί στήν κλίμακα μπροστά του. ’Εδώ ήλθαν στό φώς πολυάριθμα τεμάχια χρηστικής κεραμεικής, έλληνιστικών μελαμβαφών άγγείων καί λίγα όστρακα «δυτικής κλιτύος».
Subject:
Subject (LC):