[Βιβλιοκριτική] Στεφανίδου-Τιβέριου, Θ., Το μικρό τόξο του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.12, No.1-2, 2003, pages 347-358

Issue:
Pages:
347-358
Section Title:
Βιβλιοκρισίες-Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη
Notes:
Θ. Στεφανίδου-Τιβέριου, Το μικρό τόξο του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη, Βιβλιοθήκη της έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 151, Άθήναι 1995. 127 σελ., 32 πίνακες. ISBN 960-7036-51-4.