Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης : το νεκροταφείο της εποχής του σιδήρου

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.16, No.1, 2002, pages 249-256

Issue:
Pages:
249-256
Parallel Title:
Nea Efkarpia, Thessaloniki prefecture : the iron-age cemetry
Author:
Abstract:
The excavation of 7 building plots in Nea Efkarpia between 1996 and 2002 uncovered part of an unknown Iron-Age cemetery. Most of the 437 graves that were excavated are pit-graves with a covering of slate slabs; there are also a few cist- graves and pit-graves without covers, and some cinerary urns. In two cases the walls of a pit-grave had been lined with small rubblestones. It must have been covered with earth and a cairn and given the impression of a rudimentary burial mound.The grave goods included Early Iron Age vessels, such as wheel-made kantharos- shaped vessels with a handle, 2 painted cups, and also later shapes, such as handmade phiales with horizontal handles and a skyphoid vessel with painted decoration. Together with the pottery we also found metal jewellery, in the form of bronze and iron finger-rings, bronze bracelets, armlets, pins, fibulae, earrings, disks, and beads. One unique find is an impressive collar with pointed terminals. These finds date to the 10th to 8th centuries BC.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νεκροταφεία, εποχή του Χαλκού , Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και τοπογραφικά σχέδια