Το κτηριακό συγκρότημα της Μιέζας : ερμηνευτικές προσεγγίσεις και προοπτικές της έρευνας

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.16, No.1, 2002, pages 571-583

Issue:
Pages:
571-583
Parallel Title:
The complex of buildings at ancient Mieza : an interpretative approach and research prospects
Author:
Abstract:
Archaeological investigations in the Naoussa area are gradually uncovering an impressive complex of buildings in the heart of a major Macedonian city, which research identifies as ancient Mieza.This year’s investigations uncovered a building which is identified by its architectural form and the finds inside it as an eating place. More specifically, rooms meant for symposium couches came to light, while the vessels and equipment necessary for symposia were probably located in their antechamber. Such rooms are known mainly in the great sanctuaries of southern Greece, and especially the temples of Asclepius.Furthermore, the discovery of a temple-like building, as also of an important assemblage of pottery inside a roofed space with distinctive decoration of halfcolumns imitating the facades of temples or secular buildings, strengthens the likelihood that the space was used for ceremonial purposes.It consists of fragments of Panathenaic amphoras, prize vases which were awarded, filled with oil, to the winners of the Panathenaea, the most important Athenian festival.These finds give the measure of the importance of the complex and also indicate the city’s significance in the early Hellenistic period, which was a time of prosperity and political supremacy for the Macedonian state.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Μακεδονία
Notes:
Περιέχει εικόνες και κατόψεις