Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2006 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.20, No.1, 2006, pages 263-270

Issue:
Pages:
263-270
Parallel Title:
Excavations at Karabournaki in 2006 : the ancient settlement
Author:
Abstract:
During the 2006 excavation season investigations were carried out in a total of three trial trenches containing sections of houses (22-9la, 22-9lß, 22-92a). More specifically, two storage and food preparation areas were unearthed, with a cooking hearth and storage jars. Another interesting feature was the pebble floor that was uncovered in one of these two areas. On the basis of the excavation data, these areas date to the Archaic period. Compared with previous years, the amount of pottery that was found in the 2006 excavation was relatively small, although the finds were representative of most of the workshop groups currently known at Karaboumaki. The pottery finds can be dated to between the Protogeometric and Classical eras, although most of them date from the Archaic period. Amongst the imported pottery, of particular note are the fragments of Thessalian and Euboean Geometric vases, various types of pottery from workshops in eastern Greece and fragments of Corinthian vases from the Archaic period. Attic pottery is also represented, with fragments of black-figure, red-figure and black-glazed vases. Amongst the remains of pointed amphoras, of particular note are the fragments of Chian and Attic SOS amphoras. The “local” ware is represented by numerous fragments of “silvered” ware, Geometric commercial amphoras, Ionising eggshell ware, and a few closed pots with scraped decoration. The small finds included bobbins and loom weights, grinding stones and an Egyptian faience scarab.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαία κεραμική, Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει εικόνες και τοπογραφικά σχέδια