Ανασκαφική έρευνα στην Ποτίδαια-Κασσάνδρεια

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.20, No.1, 2006, pages 503-513

Issue:
Pages:
503-513
Parallel Title:
Excavations at Potidaea-Kassandreia
Author:
Abstract:
The excavations at ancient Potidaea-Kassandreia brought to light part of the city’s urban fabric in the eastern section of the modem settlement, as well as fragmentary remains of buildings to the south-west.In the eastern section two Hellenistic complexes were uncovered, separated by a road running in a N-S direction. They consist of various rooms connected to each other by stone thresholds and some of these rooms possess floors constructed with hydraulic mortar and tesserae. Both complexes are bounded on the north side by a road running in an E-W direction. In the central courtyard of the western complex a stone-built well was found. The absence of earlier fills suggests that this section was built on for the first time after the foundation of Cassander’s city and forms part of ancient Kassandreia. In the same area, which the excavation data suggests remained in use until the Byzantine era, remains of buildings from the Late Roman period were also found.In the south-western section of the settlement fills and remains of buildings dating from the Byzantine era back to the Archaic period were found. To be specific, traces of six building phases were discovered, which preserve fragments of walls from the Roman, Hellenistic, Classical and Archaic periods, thus confirming that this section was inhabited almost as far back as the time of Potidaea’s foundation as a Corinthian colony.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Χαλκιδική
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια