Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1999 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.13, No.1, 1999, pages 167-176

Issue:
Pages:
167-176
Parallel Title:
Excavations at Karabournaki in 1999 : the ancient settlement
Author:
Abstract:
The excavations continued in July 1999 with the digging of 12 trenches (measuring 4x4 m), mainly in the still unexplored centre of the top of the tell, as also in its S part. The foundations of ancient walls were located, marking residential and storage spaces. A number of pithoi survive in the latter. Pits of various sizes had been dug in some places in the ancient period, and they contained a variety of artefacts which confirm the residential nature of the buildings. Another noteworthy find was the beehive-shaped semi-subterranean spaces that were uncovered this year too and form part of semi-subterranean houses.There is an impressive abundance and variety of ceramic finds, both imported from various workshops in the ancient Greek world and produced locally. The former include examples of Corinthian, East Ionic, and Attic pottery of the Archaic and Classical periods, and the latter 2 distinctive groups (eggshell vessels and large oinochoes with banded decoration). Special mention is made of a fragmentary krater-like locally made vessel decorated with a representation of a deerhunt.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια