[Βιβλιοκριτική] Jauhiainen, Marjatta, The type and motif Index of finnish belief legends and memorats

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Μ, 2004, pages 994-997

Issue:
Pages:
994-997
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μυθολογία, Φινλανδία
Notes:
Marjatta Jauhiainen, The Type and Motif Index of Finnish Belief Legends and Memorats. Revised and enlarged edition of Lauri Simonsuuri’s Typen und Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen (FF Communications No. 182), Helsinki, Academia Scientiarum Fennica 1998 (FF Communications No. 267), σελ. 1 χάρτης. 362, ISBN 951-41-0835-3.