Ο ναός στην Τραπεζά Αιγίου

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XXXII-XXXIV, 1999, pages 149-160

Issue:
Pages:
149-160
Parallel Title:
The temple at Trapeza near Aigio
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Surface surveys and trial trenches carried out on the plateau of Trapeza, 8 km. southwest of Aigio, from 1995 onwards have revealed dense ruins of a fortified citadel. The site has been identified by modern scholars as that of the Achaian city of Rhypai, though there is so far no direct archaeological evidence for this.At the centre of the plateau stands a Doric temple, in which investigation trenches were sunk in 1999 and 2000.It is a peripteral temple measuring 31.56 x 16.72 m. at the level of the foundations, andεπικυριαρχίας της ακμαιότερης όλων στα ελληνιστικά και εξής χρόνια πόλης του Αιγίου επί των εδαφών των Ρυπών και μάλιστα σε ένα σπουδαίο ιερό, όπως αυτό που αναδύεται στην Τραπεζά.Το πρόβλημα επομένως της ταύτισης της αρχαίας πόλης, της οποίας πυρήνα αποτελείτο ιερό, παραμένει ανοιχτό, σε αναμονή της ανεύρεσης αδιαμφισβήτητης επιγραφικής μαρτυρίας που θα προκύψει, ελπίζουμε, από τη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο ναό.belongs to the category of Peloponnesian hekatompedos temples. The material of which it is constructed is hard grey sandstone. The best preserved of the four sides of the peristyle is the long north side, the only one on which stone blocks of the stylobate are preserved. The blocks of the peristyle are connected together horizontally by clamps in the shape of a double T. The crépis of the temple has only two steps instead of the three that became the norm in the Classical period. The form of the crépis is one of the Archaic features of the temple. The heights of the steps were measured as 0.38 m. for the first and 0.36 at the stylobate.The pteron was paved with stone slabs. Only the substratum of these has been found, consisting of whitish yellow lime plaster. Of the cella, the area of the pronaos has been partly investigated; it has a length of 4.10 m. and here, too, the substratum of the floor is preserved, made of the same material.The east wall of the cella and the wall dividing it from the pronaos are preserved to the level of the foundations, while in the case of the north wall one intact block of the toichobate is preserved, with clear traces ofthe seating of the orthostats. On the basis of the evidence yielded by the investigation so far, the construction of the temple may be placed in the late 6th c. BC.Of the decoration of the temple, parts of at least two phases of tiling have been found, as well as fragments of sculptures, which were also known from earlier finds handed in to the authorities. The tiling, of Lakonian type, stamped with the word ΑΙΓΙΕΩΝ (“of the Aigians”) attests to the fact that the region was under the control of Aigio from the Late Hellenistic period onwards.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αχαΐα
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια