Σχέσεις και ομάδες συγγένειας στο σύγχρονο πλαίσιό τους : η περίπτωση της ορεινής Κρήτης

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.12, No.1, 2006, pages 5-48

Issue:
Pages:
5-48
Parallel Title:
Kinship relations and kinship groups In a modern context : the case of mountain crete
Author:
Abstract:
Στο άρθρο επιχειρείται μια διερεύνηση των σχέσεων συγγένειας σε συνθήκες οικονομικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Το εθνολογικό παράδειγμα είναι οι κοινότητες της περιοχής του όρους Ψηλορείτης (Κρήτη), μια τοπική κοινωνία στην οποία ευρείες πατρογραμμικές ομάδες (γένη) αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινωνικής οργάνωσης. Εξετάζοντας διαχρονικά τους δείκτες γονιμότητας και ηλικίας τεκνοποίησης, καθώς και τις στρατηγικές ονοματοθεσίας και μεταβίβασης βαφτιστικών ονομάτων, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι οι σχέσεις συγγένειας που αφορούν σε ομάδες ευρύτερες από την πυρηνική οικογένεια, εξακολουθούν να δεσπόζουν μέχρι σήμερα στις εντόπιες αντιλήψεις και να δίνουν περιεχόμενο σε ρόλους, αξίες, επιλογές και πρακτικές. Όμως, από την άλλη, εφόσον σήμερα οι σχέσεις συγγένειας δεν λειτουργούν πλέον και ως σχέσεις παραγωγής, καθώς οι τελευταίες έχουν αλλάξει ριζικά, αυτονομούνται και, τείνοντας προς μια «απολίθωσή» τους, τροχοπεδούν την ένταξή τους στη νέα οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Η έννοια του «διπλού δεσμού» (Bateson) χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη νέα αυτή κατάσταση ταλάντευσης της συνολικής κοινωνίας μεταξύ δύο βεβαιοτήτων, διαφορετικής όμως τάξης, ασυμβίβαστων και αντιφατικών μεταξύ τους.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Κρήτη
Notes:
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα και βιβλιογραφία