Νεανικές γλώσσες και επικοινωνιακή κουλτούρα σε αρβανιτόφωνη κοινότητα της Αττικής

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.12, No.1, 2006, pages 221-249

Issue:
Pages:
221-249
Parallel Title:
Langages des jeunes et culture communicative dans un village arvanite d’Attique
Author:
Abstract:
Σκοπός του άρθρου είναι να προτείνει μια άλλη οπτική στη μέχρι τώρα προσέγγιση και να συμβάλει στην επέκταση της συζήτησης σε θεωρητικό και μεθοδολογικό επίπεδο αναφορικά με το φαινόμενο της γλωσσικής θνησιμότητας στην περίπτωση των αρβανίτικων. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να αναδείξει με εθνογραφικά μέσα την εσωτερική πολυπλοκότητα, δυναμική και εξέλιξη των αρβανίτικων στις νέες κοινωνικές συνθήκες. Η χαρτογράφηση των νέων κοινωνικών συμφραζομένων και επικοινωνιακών δομών, με τη βοήθεια μιας εθνογραφικής προσέγγισης της γλώσσας, θα δείξει ότι στη θέση της λειτουργικής συρρίκνωσης της γλώσσας υπάρχει διάχυση ενός αρβανίτικου λόγου και στη θέση της γλωσσικής νησιδοποίη- σης υπάρχει μια ρευστότητα γλωσσικών χρήσεων και υποκωδίκων που διαπερνούν την καθημερινή επικοινωνία των κατοίκων. Πηγή έμπνευσης τέτοιων γλωσσικών μορφών, που είναι περισσότερο διαδεδομένες στους κόλπους των αποκαλο ύμενων από τη γλωσσολογία «τελικών ομιλητών», αποτελεί η μακρά προφορική παράδοση λεκτικού πλούτου και αφηγηματικών τεχνικών, που αποτελούν τμήμα μιας ιδιαίτερης πολιτισμικής γνώσης, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές της γνωστικής κοινωνιολογίας, αποκτά το μέλος της κοινότητας κατά την κοινωνικοποίησή του. Κάθε ανάγνωση των δεδομένων που βασίζεται αποκλειστικά στις σχέσεις μεταξύ γλωσσικής κοινότητας και εθνικής κοινωνίας δεν μπορεί παρά να παραμείνει στην επιφάνεια ενός πολύπλοκου επικοινωνιακού και πολιτισμικού γίγνεσθαι.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αρβανίτικα, αισθητικοποίηση, επικοινωνιακή κουλτούρα, επικοινωνιακό συμφραζόμενο, κοινωνικά περιβάλλοντα, υποκώδικες, πολιτισμική μνήμη, κοινωνιογλωσσικοί τύποι
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία