[Βιβλιοκριτική] Μουτσόπουλος, Ε., Η αισθητική του Johannes Brahms. Φαινομενολογική προσέγγιση. Εισαγωγή στην φιλοσοφία της μουσικής

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.29-30, No.1, 1990, pages 153-157

Issue:
Pages:
153-157
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
E. Μουτσόπουλου, Ή Αισθητική τού Johannes Brahms. Φαινομενολογική προσέγγιση. Εισαγωγή στήν φιλοσοφία τής μουσικής, ήμίτομος δεύτερος, εκδόσεις Καρδαμήτσα, ’Αθήνα 1989, σ. 252.