[Βιβλιοκριτική] Munro, Th., Evolution in the Arts and other Theories of Culture History

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.Γ-Δ, 1964, pages 157-160

Issue:
Pages:
157-160
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Th. MUNRO, Evolution in the Arts and other Theories of Culture History, Cleveland Museum of Art, 1963, 584 σσ.