Η εκατοπεντηκονταετηρίς των Αθηνών ως πρωτευούσης και η εκκλησιαστική της ακτινοβολία

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΗ, No.3, 1986, pages 321-325

Issue:
Pages:
321-325
Author:
Abstract:
Ή Εκκλησία τής Ελλάδος ύπαγομένη είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον άπό τοϋ 732/3-1821 διεδραμάτισε σπουδαιον πρόσωπον διά την Ενότητα, διάσωσιν έπί 500 έτη καί ’Αναγέννησιν του Ελληνικού "Εθνους. Πρώτη έκήρυξε τον άγώνα διά του Π. Πατρών Γερμανού, πολλοί δέ υπήρξαν οί μάρτυρες αρχιερείς.Ή διακοπή των σχέσεων τής έν Έλλάδι Εκκλησίας μέ τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, ή αύθαίρετος άνακήρυξις του αύτοκεφάλου συνέβαλαν ώστε ό ’Αθηνών νά γίνη αρχηγός τής Εκκλησίας τής Ελλάδος μόλις το 1850, ότε έξεδόθη ό Συνοδικός τόμος μέ δύο όρους: α) Διοίκηση νά γίνη κατά τούς Κανόνας καί β) ό ’Αθηνών νά γίνη μητροπολίτης τής Ελλάδος. Ή Πολιτειοκρατία έπί τής Εκκλησίας διήρκεσεν άπό τό 1833-1923. Τρεις έποχαί διακρίνονται είς τά 150 έτη: α) 1833-185 0, β) 1850-19 23 καί γ) 1923 μέχρι σήμερον. Τό 1850 έξεδόθησαν οί νόμοι Σ καί ΣΑ μέ τούς όποιους ή μέν Πολιτειοκρατία δέν κατηργήθη, ήρχισε όμως ό άγών διά τήν άποκατάστασιν τής Κανονικής Τάξεως καί ό ’Αθηνών έγινε ό Μητροπολίτης και Αρχιεπίσκοπος τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. Τό 1923 ή 'Ιεραρχία άποκατεστάθη είς τά δικαιώματά της.Σημαντικόν γεγονός ήτο ή ϊδρυσις τής Θεολογικής Σχολής τό 1837 και ή άκτινοβολία της ή Πανορθόδοξος καί Οικουμενική. Είς τήν πλειάδα των Θεολόγων διεκρίθησαν οί Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ’Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος (1923-1938) καί ό 'Αμίλκας Άλιβιζάτος (1887-1969), προωθήσαντες τό οικουμενικόν εργον τής ’Ορθοδοξίας.
Subject:
Subject (LC):