Εγγυήσεις προστασίας του πολίτη έναντι της Δημόσιας Διοίκησης

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.3, 2012, pages 414-431

Issue:
Pages:
414-431
Section Title:
Μελέτες: Απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος II. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.