Τα ιατρικά και τα παραϊατρικά του Μεγάλου Φωτίου

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΗ, No.1, 1986, pages 5-20

Issue:
Pages:
5-20
Author:
Abstract:
Στήν Εκκλησιαστική Ιστορία δέν λείπουν παραδείγματα ιερωμένων, πού, έκτος άπό τήν ειδική των λειτουργηματική ένασχόληση, έξέτειναν τά ένδιαφέροντά των καί σέ άλλους πνευματικούς τομείς, μέ έπιδόσεις πραγματικά άξιοθαύμαστες. 'Έχουμε ήδη μιλήσει σέ σχετική έργασία μας γιά τόν Επίσκοπο Σεβίλλης ’Ισίδωρο καί τήν πολλαπλή έγκυκλοπαιδική του μόρφωση, άντικατοπτριζόμενη στά πολυποίκιλα έργα, τά όποια μάς έκληροδότησε. Στήν καθ’ ήμάς ’Εκκλησιαστική Ιστορία άνάλογο καί μεγαλύτερο παράδειγμα έχουμε τον Μεγάλο Πατριάρχη Φώτιο (Κωνσταντινούπολη, 810-886), γνωστόν γενικά περισσότερο σάν κύριο παράγοντα του δογματικού θρησκευτικού σχίσματος μεταξύ ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου και Δυτική ς Καθολικής Εκκλησίας καί λιγώτερο γιά τήν τεράστια πνευματικότητά του, όπως αυτή διαπιστώνεται στά έργα του «Λεξικόν», «Μυριόβιβλος» (ή «Βιβλιοθήκη») καί «’Αμφιλοχία». Στή «Μυριόβιβλο», πού μας ενδιαφέρει είδικώτερα έδώ, ό Φώτιος, μέ ένάργεια δχι τυχοϋσα, συνοψίζει, σχολιάζει ή κρίνει έναν αριθμό έργων αρκετά σεβαστό γιά τήν έποχή του (279) — ιστορικών, λογοτεχνικών, θρησκευτικών, επιστημονικών — πού ό ίδιος είχε, μεταξύ άλλων, διαβάσει καί άπομνημονεύσει κατά μακρά έτη πολύμοχθης άφοσίωσης στή μόρφωση, παρακινούμενος καί άπό απέραντη πνευματική περιέργεια. Ή βαθειά γνώση τής Ελληνικής γλώσσας καί της Ελληνικής Γραμματείας τού επιτρέπει νά άκριβολογεΐ στις άναλύσεις του, καί, μολονότι άντικρύζει τά έργα αυτά άπό σκοπιά ορθοδόξου, είναι άπροκατάληπτος καί άβίαστος, κάπου-κάπου μάλιστα καί έμφανώς συμπαθής προς συγγραφείς πού δέν έπρόφθασαν νά μεταλάβουν χριστιανικής παιδείας. Στή «Μυριόβιβλο» αναλύονται, εκτός άλλων καί έργα καθαρώς ιατρικά, όπως τού Θεοφράστου, τού Γαληνού, τού Όρειβάσιου, τού Άέτιου τού Άμιδηνοΰ, άλλά καί σταχυολογοΰνται παρατηρήσεις ιατρικές καί παραϊατρικές διάσπαρ τες σέ πολλά άπό τά μή ιατρικά έργα. Τις παρατηρήσεις αύτές, πού έχουν ένδιαφέρον τόσο γιά τόν σημερινό ίατροϊστορικό, όσο καί όποιασδήποτε ειδικότητας ιατρό, κρίναμε σκόπιμο νά περιλάβουμε στήν πραγματεία μας.
Subject:
Subject (LC):