Η πρώτη Ελληνίς ιατρός κατά τα τέλη του 19ου αιώνος

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΗ, No.1, 1986, pages 24-33

Issue:
Pages:
24-33
Parallel Title:
The First Greek Doctoress by the End of 19th Century
Author:
Abstract:
Μιά νεαρά Έλληνίς, μόλις 18 ετών, άνακηρύσσεται πρώτη γυνή Διδάκτωρ τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κατά τό ’Ακαδημαϊκόν Έτος 1896-1897. Έν συνεχεία έκλέγεται Ύφηγήτρια τής Επιδημιολογίας τώ 1908, βραδύτερον έκτακτος Καθηγήτρια καί τέλος τακτική Καθηγήτρια τιμής ενεκεν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Εκλέγεται άντεπιστέλλον Μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Βραβεύεται υπό τής ’Ακαδημίας Επιστημών καί τής ’Ιατρικής ’Ακαδημίας Παρισίων. Τώ 1946 άνακηρύσσεται Επίτιμον Μέλος τοΰ Φιλολογικοϋ Συλλόγου «Παρνασσός». Περί της ζωής, τών επιστημονικών έργων καί τών τιμητικών διακρίσεων τής σοφής Έλληνίδος έπιστήμονος ό λόγος εις τήν άνακοίνωσιν ταύτην.
Subject:
Subject (LC):