Η απερήμωση των ορεινών οικισμών της Ηπείρου τον 20ό αιώνα : μια χαρτογραφική κατόπτευση

Part of : Γεωγραφίες ; No.5, 2003, pages 18-35

Issue:
Pages:
18-35
Parallel Title:
Mopping the depopulation of the mountainous settlements of Epirus in the 20th century
Section Title:
Η υπέρβαση των γεωφυσικών καταναγκασμών
Author:
Abstract:
Η γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου αποτελεί μια κατεξοχήν ορεινή περιφέρεια που κατατάσσεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Το οικιστικό της δίκτυο, απόρροια του γεωγραφικού αναγλύφου και του ιστορικού χρόνου, δημιουργεί και οργανώνει τον οικονομικό και κοινωνικό σκελετό όλης της περιοχής. Οι οικισμοί της, ως μόνες σταθερά χω- ροθετημένες οντότητες στο διοικητικό τους χώρο, εκτός των γεωγραφικών τους συντεταγμένων προσδιορίζονται και από όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτούς. Η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων, όπου καταχωρίζονται τα κάθε είδους δεδομένα που συναρτώνται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τους οικισμούς και είναι διαθέσιμα από σχετικές πηγές, και η σύνδεσή της με τη Χαρτογραφική Βάση της περιοχής καθιστούν δυνατή και εύκολη τη διαχείριση των δεδομένων και την εξαγωγή πληροφοριών. Μια τέτοια καταγραφή και οπτικοποίηση έχει επιπλέον ως στόχο τον καλύτερα τεκμηριωμένο οικονομικό, κοινωνικό και χωροταξικό σχεδίασμά της περιοχής, προσφέροντας τις δυνατότητες για πολλές αναλύσεις και γεωγραφικούς συσχετισμούς.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτες, πίνακες, γραφήματα και βιβλιογραφία