Παράκτιο έλος Σχινιά Μαραθώνα : ιζηματογένεση - μεταβολές στάθμης θάλασσας - κλιματικές μεταβολές κατά το Μέσο-Ανώτερο Ολόκαινο

Part of : Γεωγραφίες ; No.7, 2004, pages 83-104

Issue:
Pages:
83-104
Parallel Title:
Coastal marsh of Schinias, Marathon : sedimentation - sea level changes - climate changes during middle and late Holocene
Section Title:
Ένθετο
Author:
Abstract:
Το έλος του Σχινιά στον Μαραθώνα είναι γνωστό από τη μάχη μεταξύ Αθηναίων και Περσών το 490 π.Χ.. Η ιζηματολογική και μικροπαλαιοντολογική ανάλυση των ιζημάτων της πεδιάδας, σε συνδυασμό με τη ραδιοχρονολόγηση επιλεγμένων δειγμάτων, παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τις μεταβολές των συνθηκών του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του Ολόκαινου. Αναγνωρίστηκαν τρεις στρωματογραφικές ενότητες: A, Β και Γ, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα απόθεσης. Η ενότητα A περιλαμβάνει ανθρακικά ιζήματα που είναι τυπικά ενός μεσόαλου-ολιγόαλου περιβάλλοντος λιμνοθάλασσας, και των οποίων η απόθεση πραγματοποιήθηκε σε μια ρηχή λιμνοθάλασσα κατά τη χρονική περίοδο 3500-1500 π.Χ. Η ενότητα Β (1500-500 π.Χ.) αποτελείται από μια ακολουθία ανθρακικής και κλαστικής ιλύος και αντιστοιχεί σε ένα περιβάλλον γλυκού νερού, ολιγόαλο έως μεσόαλο με χαρακτηριστικά παραθαλάσσιου έλους. Η ενότητα Γ αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο από το 500 π.Χ. έως και σήμερα και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ποτάμιων αποθέσεων και σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα της περιοχής, από εναλλαγές αποθέσεων έλους και αλλουβιακών αποθέσεων. Οι χρονολογήσεις των οριζόντων τύρφης και η στρωματογραφική τους σχέση δείχνουν μια ανοδική τάση της θαλάσσιας στάθμης για τη συγκεκριμένη περιοχή περίπου 2,5 μ. από το 3500 π.Χ. μέχρι σήμερα. Επιπλέον, εκτιμήθηκε μια τεκτονική ανύψωση της πεδιάδας με ρυθμό περίπου 0,4-0,5 χιλ. ανά έτος για το διάστημα 2500 π.Χ. - 700 μ.Χ.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γεωλογία
Notes:
Περιέχει εικόνες, χάρτες, πίνακες και βιβλιογραφία