Προς μια γεωγραφία των εξαρτημένων από τη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Part of : Γεωγραφίες ; No.3, 2002, pages 24-45

Issue:
Pages:
24-45
Parallel Title:
Towards a geography of the dependent on dairy cattle production areas of the European Union
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Η εργασία ε'χει ως στόχο να προσδιορίσει το βαθμό κοινωνικοοικονομικής εξάρτησης των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας. Η υιοθετούμενη μεθοδολογία, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων της Eurostat, συνίσταται σε μία «βήμα προς βήμα» προσέγγιση, βασιζόμενη στην κατασκευή ορισμένων ποσοτικών δεικτών, έκαστος των οποίων αποτυπώνει ορισμένες σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικοοικονομικής εξάρτησης των περιφερειών της Ε.Ε. από το συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής. Ο συνολικός βαθμός εξάρτησης της κάθε περιφέρειας προκύπτει εμπειρικά με συνδυαστική ποιοτική ανάλυση όλων των επιμέρους δεικτών. Παράλληλα, η εργασία επιχειρεί τη γεωγραφική απεικόνιση των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτά τα δεδομένα με τη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτες, σχέδια και βιβλιογραφία