Ανέκδοτη επιγραφή από τη Δωδώνη

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΣΤ, No.3, 1984, pages 394-401

Issue:
Pages:
394-401
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί ανακοίνωση στό 8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής καί Λατινικής ’Επιγραφικής, ’Αθήνα 3 - 9 ’Οκτωβρίου 1982. Πρέπει νά έκφράσει τις ευχαριστίες του στον καθηγητή τής Κλασικής ’Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ίωαννίνων κ. Σ. Δάκαρη, γιατί είχε τήν καλοσύνη νά του παραχωρήσει τή μελέτη τής έπιγραφής αύτής. ’Οφείλει άκόμη νά ευχαριστήσει τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. S. Lauffer, γιά τήν πολύτιμη συνεργασία πού είχε μαζί του, καθώς καί τούς κ.κ. Μ. Μιτσό καί X. Κριτζά