Τάξη και αταξία στον φυσικό κόσμο

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΔ, No.2, 1982, pages 161-169

Issue:
Pages:
161-169
Author:
Abstract:
Στον μακρόκοσμο συναντούμε πολλά παραδείγματα, πού δείχνουν πώς ό φυσικός κόσμος είναι κατασκευασμένος άλλοτε μέ τάξη καί άλλοτε μέ μεγάλη άταξία. Τό αύτό συμβαίνει στον μικρόκοσμο των άτόμων καί των μορίων. Στά στερεά τά μόρια είναι συνήθως τοποθετημένα σέ μεγάλη τάξη, ενώ στά άέρια βρίσκονται σέ χαώδη άταξία.Ό τρόπος κατανομής τής θερμικής ένεργείας στά μόρια γίνεται μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή άταξία, γιατί ή κατάσταση αύτή έχει τήν μεγαλύτερη πιθανότητα. Μέτρο τοϋ βαθμού τής άταξίας είναι ό άριθμός των δυνατών έσωτερικών διευθετήσεων τών συστατικών ένός συστήματος, Ω. Ό λογάριθμος τού Ω, πολλαπλασιασμένος μέ μία σταθερά, δίνει αύτό πού στήν Επιστήμη ονομάζουμε έντροπία.Τά αύθόρμητα φαινόμενα στήν φύση γίνονται προς τήν κατεύθυνση εκείνη, κατά τήν οποία αύξάνει ή έντροπία, δηλ. ή άταξία τού σύμπαντος. Αύτός είναι ό λεγόμενος Δεύτερος Νόμος τής Θερμοδυναμικής. Όταν ή άταξία τού φυσικού κόσμου φθάσει στήν μεγίστη τιμή της, θά έπέλθει ό «θερμικός θάνατος» τού σύμπαντος, γιατί κανένα αύθόρμητο φαινόμενο δέν θά μπορεί πλέον νά λάβει χώρα.Παρά ταΰτα, συμβαίνουν φαινόμενα, πού δημιουργούν τάξη στον φυσικό κόσμο, όπως είναι ή δημιουργία ζώντων οργανισμών. Στις περιπτώσεις αύτές ένας τρομακτικός άριθμός μορίων οργανώνεται σέ κύτταρα, ιστούς, όργανα κ.λπ., δηλ. σέ συγκροτήματα άσυλλήπτου τάξεως άπό συστατικά ευρισκόμενα προηγουμένως σέ άταξία. Τέτοια φαινόμενα έπιτρέπονται άπό τόν Δεύτερο Νόμο τής Θερμοδυναμικής, μόνο όταν σ’ ένα άλλο μέρος τού φυσικού κόσμου δημιουργεΐται συγχρόνως μέ τήν τάξη μιά άλλη μεγαλύτερη άταξία. Τα βιολογικά φαινόμενα προσθέτουν λοιπόν κΓ αυτά στο σόμπαν εντροπία, δηλ. άταξία. Μόνο πού ή προσθήκη αύτή γίνεται μέ τόν έλάχιστο δυνατό ρυθμό.Τέλος, οί φυσικοί νόμοι, δηλ. οί σχέσεις μεταξύ διαφόρων μεγεθών, δεν είναι· άσυμβίβαστοι μέ τήν άταξία, γιατί παριστούν τήν συμπεριφορά όχι κάθε ένός μορίου χωριστά, άλλά τήν μέση συμπεριφορά μυριάδων μορίων.
Subject:
Subject (LC):