Το πρόβλημα της νεοελληνικής γλώσσας στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΔ, No.2, 1982, pages 227-237

Issue:
Pages:
227-237
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ή μελέτη αυτή, γραμμένη τό 1979, έμενε αδημοσίευτη δίχως λόγο. Τώρα λόγος γιά τή δημοσίευσή της είναι ή έπέτειος του θανάτου του Ί. Ν. Θεοδωρακόπουλου. Στό αρχικό κείμενο δέν έκανε καμιά αλλαγή, ουτε άφησε πάντα νά φανούν δικές του θέσεις. Όσοι όμως πλήρωσαν γιά τήν ηθική τους εύθυτένεια καί τήν αφανάτιστη γλωσσική τους πίστη θά καταλάβουν καί πέρα άπό τις λέξεις