Παροιμιολογία και αγιολογία : η χρήση μιας παροιμίας σε αγιολογικό κείμενο του Γρηγορίου Κυπρίου, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (ιγ΄ αι.)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΝΒ, No.1, 2010, pages 155-166

Issue:
Pages:
155-166
Parallel Title:
Paremiology and Hagiology : the use of a proverb in a hagiological text by Gregory the Cypriot, Patriarch of Constantinople (13th century)
Author:
Abstract:
The author explores the origin and the evolution, throughout Ancient Greek and Byzantine Literature, of two proverbs utilized by Patriarch of Constantinople Gregory the Cypriot in one of his hagiological texts dedicated to St George. This exploration comes as a contribution to the study of the ideological and cultural context in which proverbs are used, as a decisive factor to their semantic shifting through time.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και πίνακα