Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, τηλεργασία και επιλογή τόπου κατοικίας : η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου

Part of : Γεωγραφίες ; No.14, 2008, pages 60-78

Issue:
Pages:
60-78
Parallel Title:
The impacts of ICTs on residence location and teleworking : the case of Aegean islands region
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών, ιδιαίτερα με την εφαρμογή ευέλικτων εργασιακών πρακτικών όπως η τηλεργασία. Εντοπίζονται οι παράγοντες που διαμορφώνουν την επιλογή τόπου διαμονής σε νησιωτική περιοχή, με έμφαση στην περιοχή του Αιγαίου. Παρουσιάζεται σε βάθος ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας σε τρία βασικά ερευνητικά πεδία (χωρικές συνέπειες της χρήσης νέων τεχνολογιών σε σχέση με την προσβασιμότητα των περιοχών και την επιλογή τόπου διαμονής, εφαρμογή πρακτικών τηλεργασίας σε νησιωτικές περιοχές και αντίκτυπος στη νησιωτική ανάπτυξη, ρόλος των νέων τεχνολογιών και μεταφορών για την ανάπτυξη των Νήσων Αιγαίου). Κατόπιν αναπτύσσεται ένα θεωρητικό πλαίσιο για το θέμα και μια μελέτη περίπτωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνιστούν ότι τόσο κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες όσο και χωρικά χαρακτηριστικά του παρόντος και του προτεινόμενου τόπου διαμονής των ατόμων παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιλογές τους για εγκατάσταση σε μια νησιωτική περιοχή με υψηλού επιπέδου νέες τεχνολογίες.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχήματα, πίνακες και βιβλιογραφικές αναφορές