Επανεξέταση των περιφερειακών τάσεων σύγκλισης-απόκλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Part of : Γεωγραφίες ; No.14, 2008, pages 79-93

Issue:
Pages:
79-93
Parallel Title:
Reexamination of regional convergence-divergence trends in the European Union
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα=Scientific articles
Author:
Abstract:
Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της βιβλιογραφίας της περιφερειακής μεγέθυνσης βρίσκεται η διερεύνηση των τάσεων σύγκλισης-απόκλισης μεταξύ των περιφερειών. Το αν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες συγκλίνουν με τα εισοδηματικά επίπεδα των πιο ανεπτυγμένων είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Σκοπός του άρθρου είναι να θέσει σε αμφισβήτηση τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας αυτής της βιβλιογραφίας. Οι ερευνητικές εργασίες που διαπραγματεύονται αυτό το ζήτημα καταλήγουν σε ενδείξεις υποστηρικτικές της διαδικασίας σύγκλισης σε διάφορα γεωγραφικά πλαίσια αναφοράς, υποδηλώνοντας πως οι φτωχότερες περιφέρειες μεγεθύνονται με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι οι πλουσιότερες. Ωστόσο όλες αυτές οι εργασίες παραβλέπουν το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε περιφέρειας, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σε μη πραγματικά συμπεράσματα για τη διαδικασία της σύγκλισης. Για το λόγο αυτόν στο παρόν άρθρο γίνεται χρήση της μεθόδου των σταθμισμένων ελάχιστων τετραγώνων (Weighted Least Squares) ώστε να ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός κάθε περιφέρειας στην ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων σε δέκα (10) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρονική περίοδο 1990-2000. Όταν οι περιφέρειες σταθμιστούν κατάλληλα με το πληθυσμιακό τους μέγεθος, σαφείς ενδείξεις απόκλισης παρά σύγκλισης φαίνεται να κυριαρχούν στο εσωτερικό τους, σε μια περίοδο εμβάθυνσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα και βιβλιογραφικές αναφορές