Ανάπτυξη ενός αλγόριθμου για την επίλυση γραμμικών μοντέλων σταθμισμένων πολυκριτηρίων για εφαρμογές χωρικής ανάλυσης

Part of : Γεωγραφίες ; No.8, 2004, pages 79-88

Issue:
Pages:
79-88
Parallel Title:
Development of an algorithm for solving a linear model based on weighted multi-criteria for spatial data analysis applications
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα=Scientific articles
Author:
Abstract:
Η λήψη μιας απόφασης πολλές φορές δεν στηρίζεται μόνο στην αξιολόγηση μιας ομάδας κριτηρίων, μέσω της επίλυσης ενός απλού γραμμικού πολυκριτηρίου μοντέλου, αλλά στη συνδυασμένη αξιολόγηση περισσοτέρων ομάδων κριτηρίων, διαφορετικής φύσεως, οι οποίες επηρεάζουν την απόφαση. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ένας αλγόριθμος που εμπεριέχει τη λογική του προβλήματος για τη λήψη αποφάσεων με βάση την ανάλυση σταθμισμένων πολυκριτηρίων. Ο αλγόριθμος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τη στήριξη αποφάσεων σε εφαρμογές στο γεωγραφικό χώρο, είναι δε γενικής φύσεως και μπορεί να εφαρμοστεί όπου απαιτείται ένας δείκτης απόφασης ή αξιολόγησης, με βάση τον οποίο ο χρήστης αξιολογεί τις προ- τεινόμενες εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί να υποστηριχθεί από όλες τις γλώσσες προγραμματισμού, αλλά, σε περίπτωση εισαγωγής χωρικών δεδομένων και ανάγκης οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων σε μορφή χαρτών, προτείνονται η Visual Basic και το λογισμικό Map Objects της ESRI (1996). Στην εργασία παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής του αλγόριθμου το οποίο αφορά τη λήψη απόφασης για την ανάγκη εφαρμογής έργων προστασίας, με βάση τον κίνδυνο διάβρωσης, στα δημοτικά διαμερίσματα της Νομαρχίας Γρεβενών.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Notes:
Περιέχει εικόνες, πίνακες, διαγράμματα και βιβλιογραφία