Χωρική ανάλυση της επίδρασης φωτιάς / ανθρώπου / περιβάλλοντος στη βλάστηση Αγίου Όρους και Σιθωνίας

Part of : Γεωγραφίες ; No.8, 2004, pages 89-106

Issue:
Pages:
89-106
Parallel Title:
Spatial analysis of wildfire / human / environmental impact on vegetation of Mount Athos and Sithonia
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Η βλάστηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Η γνώση των αιτίων που διαμορφώνουν τη σύνθεση και την κατανομή της αποτελεί το κλειδί της αειφόρου ανάπτυξης για ολόκληρες εκτάσεις, και ιδιαίτερα για την εκτίμηση της γεωργικής παραγωγής, τη διαχείριση των δασικών περιοχών και το σχεδίασμά των χρήσεων γης. Η βλάστηση δεν είναι απλά αποτέλεσμα επίδρασης του περιβάλλοντος, της φωτιάς ή του ανθρώπου, αλλά και η ίδια επηρεάζει και τροποποιεί αυτά με τη σειρά της. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η βλάστηση των χερσονήσων Σιθωνίας και Αγίου Όρους στη Χαλκιδική, με τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η γεωπληροφορική (πολυμεταβλητή ψηφιακή επεξεργασία στο χώρο και το χρόνο), και ειδικότερα εφαρμόζοντας στατιστικά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ςγπ). Ψηφιακά δεδομένα βλάστησης αναλύονται στατιστικά σε κλίμακα τοπίου με ορισμένους από τους βασικότερους παράγοντες που τα διαμόρφωσαν (όπως κλίμα, γεωμορφολογία, ιστορία φωτιάς, χρήσεις γης και ανθρώπινες δραστηριότητες), ώστε να υπολογιστεί ο βαθμός και το μέγεθος της επίδρασής τους.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, σχήματα και βιβλιογραφία