Αστική διακυβέρνηση και ανταγωνισμός : οι ελληνικές πόλεις στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αστικής πολιτικής

Part of : Γεωγραφίες ; No.11, 2006, pages 19-33

Issue:
Pages:
19-33
Parallel Title:
Urban governance and competition : greek cities in the european urban development programmes
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Το άρθρο αντλεί από το διάλογο για τη διαφορετικότητα των τύπων αστικοποίησης (και αστικής αναπτυξιακής διαδικασίας) των χωρών της Νότιας Ευρώπης από τα αντίστοιχα βορειοευρωπάίκά παραδείγματα αστικής αναδιάρθρωσης και ανταγωνιστικότητας. Στη συνέχεια εστιάζει στο ελληνικό παράδειγμα. Οι λόγοι είναι οι συγκριτικά χαμηλοί δείκτες οικονομικής ανταγωνιστικότητας και η περιορισμένη ενσωμάτωση των ελληνικών πόλεων στο αναδεικνυόμενο ευρωπαϊκό αστικό δίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνάται και η -συστατική των τάσεων ανισομερούς ανάπτυξης- κοινωνικοπολιτική διάσταση της ελληνικής αστικής διακυβέρνησης: η «ικανότητα» των ελληνικών πόλεων να διαρθρώσουν πλαίσια διακυβέρνησης που να προωθούν την ανταγωνιστικότητα. Η παράθεση παραδειγμάτων συμμετοχής ελληνικών πόλεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής πολιτικής διαφωτίζει τις ιδιαιτερότητες της αστικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η έρευνα καταγράφει ενδεικτικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα στην προσπάθεια συγκρότησης ενδογενών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, αλλά και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
To άρθρο αυτό παρουσιάστηκε σε πρόδρομη μορφή στα πλαίσια του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου (Μυτιλήνη 2004) και συμπεριλήφθηκε στα Πρακτικά., Περιέχει βιβλιογραφία