[Βιβλιοκριτική] Καρακατσάνης, Βασίλης Μ.; Καρακατσάνης, Μιχαήλ Β. Αλεξανδρινές αναδρομές

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 452-453

Issue:
Pages:
452-453
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βασιλείου Μ. Καρακατσάνη - Μιχαήλ Β. Καρακατσάνη, Αλεξανδρινές Αναδρομές, Εκδοτικός Οργανισμός Θ. Χριστόπουλος ΑΒΕΕ, εν Αθήναις 2000, σσ. 165.