[Βιβλιοκριτική] Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά A΄ Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 26-27 Μαρτίου 1994)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 466-468

Issue:
Pages:
466-468
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά A΄ Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 26-27 Μαρτίου 1994). Έκδοση Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα 1998-2001, σσ. 264.