[Βιβλιοκριτική] Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Λαογραφικά στη «Σύνοψη Χρονική» τον Κωνσταντίνου Μανασσή (12ος αι.)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 476-478

Issue:
Pages:
476-478
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μ. Γ. Βαρβούνη, Λαογραφικά στη «Σύνοψη Χρονική» τον Κωνσταντίνου Μανασσή (12ος αι). Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001, σσ. 132.