Η συμβολή των δικτύων στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την περιφερειακή πολιτική

Part of : Γεωγραφίες ; No.6, 2003, pages 40-59

Issue:
Pages:
40-59
Parallel Title:
The role of networks in SMEs abd in regional economic policy
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα=Scientific articles
Author:
Abstract:
Η διεθνοποίηση και η παγκοσμιοποίηση πιέζουν όλες τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις μικρές, να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Η διατήρηση του οριακού κέρδους, η μείωση του κόστους, η καινοτομία και η υιοθέτηση αποτελεσματι- κο')ν τεχνολογιών αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία. Τα δίκτυα αναδεικνύονται ως σημαντικό εργαλείο στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη μείωση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων, στη δραστηριοποίηση και στη διάχυση της τοπικής παραγόμενης γνώσης και γενικότερα στην οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη. Το άρθρο αυτό, μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, στις πρωτοβουλίες δικτύωσης, στο περιφερειακό πρόβλημα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μμε) παρέχει μια κατανόηση της πιθανής χρήσης των δικτύων σε αυτές και στη διαδικασία της περιφερειακής ανάπτυξης. Η πρόσφατη έρευνα στα δίκτυα δείχνει ευκαιρίες για εφαρμογή σε νέες μορφές επιχειρηματικών οργανωτικών σχημάτων. Επιπλέον, η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και η συμμετοχή σε δίκτυα βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων και την υπερνίκηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι MME στη διαδικασία ανάπτυξης τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχήματα, πίνακες και βιβλιογραφία