Κλιματική διαίρεση της Ελλάδας με βάση τη μέση εποχική θερμοκρασία του επιφανειακού αέρα

Part of : Γεωγραφίες ; No.6, 2003, pages 77-89

Issue:
Pages:
77-89
Parallel Title:
Climatic division of Greece on the basis of mean seasonal air surface temperature
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα=Scientific articles
Author:
Abstract:
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια κλιματική διαίρεση του ελληνικού χώρου όσον αφορά το θερμοκρασιακό καθεστώς. Το κλιματικό υλικό για το σκοπό αυτόν συνίσταται στη μέση εποχική θερμοκρασία του επιφανειακού αέρα για μια χρονική περίοδο τουλάχιστον 20 ετών, από ένα δίκτυο 109 μετεωρολογικών σταθμών σε ολόκληρη την επικράτεια, καλύπτοντας ορεινούς όγκους, δασικές περιοχές και νησιωτικά συμπλέγματα. Ο έλεγχος ομοιογένειας των τιμών της μέσης θερμοκρασίας επιφάνειας αέρα έγινε με χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου runs test, που έδειξε ότι ο βαθμός ομοιογένειας της μέσης θερμοκρασίας επιφάνειας αέρα είναι ικανοποιητικός. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Cluster Analysis, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα ομαδοποίησης των μετρήσεων μιας παραμέτρου σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια μεταξύ των σημείων τους και ετερογένεια μεταξύ tow περιοχών. Ο καλύτερος αριθμός ομάδων υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την F στατιστική. Για κάθε μία από τις τέσσερις εποχές παρουσιάζεται η κλιματική διαίρεση της Ελλάδας σε έξι ετερογενείς περιοχές, μαζί με τη μέση θερμοκρασία και την αντίστοιχη τυπική απόκλιση κάθε περιοχής.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μετεωρολογία
Notes:
Περιέχει σχήματα, πίνακες και βιβλιογραφία