[Βιβλιοκριτική] Μπελέζος, Κωνσταντίνος Ι. Η «Ερμηνεία» του Οικουμενίου του Σχολαστικού στην Αποκάλυψη του Ιωάννου : ιστορία και μεθοδολογική προσέγγιση

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.79, No.2, 2008, pages 674-684

Issue:
Pages:
674-684
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνου Ι. Μπελέζου, Η «Ερμηνεία» του Οικουμενίου του Σχο­λαστικού στην Αποκάλυχρη του Ιωάννου: Ιστορία και μεθοδολογική προσέγγιση, έκδοσις του «Κέντρου Ερεύνης Βυζαντίου» της «Εταιρεί­ας των φίλων του Λαού», Αθήναι, 1999, σχ. 24x17 εκ., σσ. 1-232. Του ίδι­ου, Ο Οικουμένιος και τα αποδιδόμενα εις αυτόν ερμηνευτικά σχόλια κατά την έκδοσιν του J.-P. Migne, Ανάτυπον εκ τής Εισαγωγής εις την ελληνικήν έκδοσιν του πολύτομου έργου Patrologia Graeca του J.-P. Migne, τόμ. 118, Έκδοσις Κέντρου Πατερικών Εκδόσεων (Κ.Ε.Π.Ε.), Αθήναι, 2006, σσ. 1-32.