Έμπειρο χαρτογραφικό σύστημα για τη σύνθεση και απόδοση ναυτιλιακών χαρτών

Part of : Γεωγραφίες ; No.4, 2002, pages 41-52

Issue:
Pages:
41-52
Parallel Title:
Cartographic expert system for the design and production of nautical charts
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα=Scientific articles
Author:
Abstract:
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας των έμπειρων συστημάτων μπορεί να συμβάλει στην αυτοματοποίηση της χαρτογραφικής σύνθεσης και απόδοσης. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αφορά στην ανάπτυξη ενός υβριδικού συστήματος, σύνθεση ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Arc/Info) και ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων (Rules Element). Η έρευνα εστιάστηκε στη περίπτωση των ναυτιλιακών χαρτών, λόγω του βαθμού τυποποίησης ο οποίος τους χαρακτηρίζει. Η παραγωγή ενός ναυτιλιακού χάρτη υλοποιείται μέσω της εκτέλεσης ενός αριθμού διαδοχικών σταδίων. Η χαρτογραφική διαδικασία μπορεί να διακριθεί σε στάδια τα οποία βασίζονται στη γνώση και σε στάδια τα οποία έχουν καθαρά αλγοριθμικό χαρακτήρα. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα στάδια της Επιλογής, της Σύνθεσης και της Απόδοσης. Οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στα στάδια αυτά αναπτύχθηκαν κυρίως στο περιβάλλον του έμπειρου συστήματος. Η λειτουργία του συστήματος που αναπτύχθηκε, τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής του αρχιτεκτονικής και τα εξαγόμενα αποτελέσματα πιστοποιούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία των έμπειρων συστημάτων στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων χαρτογραφικών συστημάτων.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία