Η γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Part of : Γεωγραφίες ; No.2, 2001, pages 70-79

Issue:
Pages:
70-79
Parallel Title:
Geography in the University of the Aegean
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα: Αφιέρωμα στη γεωγραφική εκπαίδευση = Articles: Theme-Issue on geographical education
Author:
Abstract:
Σκοπός αυτού του κειμένου είναι η αξιολογική παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι το πρώτο τμήμα Γεωγραφίας που δημιουργήθηκε στη χώρα το 1989. Η όλη παρουσίαση έχει ως υπόβαθρο την προσέγγιση δύο βασικών ερωτημάτων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη διερεύνηση των συνθηκών που προσδιόρισαν την ανάπτυξη της επιστήμης της Γεωγραφίας στην Ελλάδα και τη σαφώς καθυστερημένη (σε σχέση με άλλες χώρες) συγκρότησή της ως θεσμικής οντότητας σε επίπεδο πανεπιστημιακού τμήματος. Το δεύτερο ερώτημα αφορά στο περιεχόμενο της Γεωγραφίας όπως έχει διαμορφωθεί και διδάσκεται στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πεποίθηση είναι ότι η παρουσία του τμήματος συνέβαλε στην συγκρότηση μίας επιστημονικής περιοχής, αλλά και στη διαμόρφωση μίας νέας εκπαιδευτικής και επαγγελματικής δυναμικής στο εν λόγω πεδίο.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, χάρτες και βιβλιογραφία